Icon_1

בדיקת חשבונות חשמל

חברת QLC מנתחת, בודקת ומבקרת חשבונות חשמל, מגישה המלצות בהתאם, פונה אל חברת החשמל בתביעות לתיקונים ודואגת לקבלת החזרים בהתאם לממצאי הבדיקות.

הבדיקה כוללת:

  • ניתוח ובדיקת כל אחד מחשבונות החשמל והגשת המלצות בהתאם.
  • בדיקת כל פריטי החיוב של חברת החשמל בהתאם לכללים ולתעריפים.
  • בדיקה חשבונאית ותעריפית.
  • אופטימיזציה תעריפית עבור כל צרכן ופניה אל חברת החשמל לשינוי בהתאם.
  • בדיקת חיובי החשמל באתרים המהווים צרכן משנה.

הפקת דו”חות:

הפקת דו”חות חודשיים הכוללים את המרכיבים הבאים:

  • הצגת נתוני הצריכה והתשלום עבור כל צרכן, בחודש נוכחי: צריכה בחודש נוכחי, תשלום בחודש נוכחי, מחיר ממוצע לקוט”ש, מקדם הספק, תשלום (קנס) עבור מקדמי הספק, מחיר ממוצע לקוט”ש. נתונים מצטברים: צריכה מצטברת מינואר, תשלום מצטבר מינואר, מחיר ממוצע לקוט”ש מינואר, תשלום חודשי ממוצע, צריכה חודשית ממוצעת.
  • השוואה לחודש מקביל אשתקד: השינוי בצריכה מחודש מקביל אשתקד, השינוי בתשלום מחודש מקביל אשתקד, שיעור עליית מחירי החשמל לעומת חודש מקביל אשתקד, גידול ריאלי בתשלום.
  • גרפים: גרף צריכה לפי חודשים, גרף תשלום לפי חודשים, גרף התפלגות צריכת החשמל בחודש נוכחי, גרף התפלגות צריכת החשמל בשנה נוכחית, גרף מחיר ממוצע לקוט”ש, גרף שיאי ביקוש לפי חודשים, גרף מקדם הספק לפי חודשים.
  • פניות אל חברת החשמל בתביעות לתיקונים והחזרים בהתאם לממצאי הבדיקות. מעקב אחר ביצוע הזיכוי בהתאם לחוקים ולכללים, איתור וריכוז כל המתקנים המחויבים בקנסות בגין מקדם הספק נמוך, כולל חישוב הספק הקבלים הדרוש לביטול הקנסות.

counter-arrow
סלוגן אחריות ושירות

אספקה, אחריות ושירות 

מבית אחד!

honesty integrity trust