b-control-new

תוכנת B-CONTROL

תוכנת B-CONTROL מאפשרת שליטה, צפייה ופיקוח בזמן אמת על נתונים הנאספים ממוני צריכה בתחומי חשמל, מים, מיזוג אוויר וגז

תוכנת b-control-t מאפשרת שליטה, צפיה ופיקוח:

למערכת יכולות רמות ומורכבות המאפשרות יצירת מגוון דוחות המותאמים לצרכי הלקוחות.

יכולות התוכנה הנרחבות והמיקוד בפונקציות טכניות ותפעוליות, הינן תוצר של עשרות שנות ניסיון בניהול ותפעול מערכות חלוקת אנרגיה והפקת חיובים לצרכני משנה.

המידע ההיסטורי והעדכני [REAL-TIME] מוצגים וממוחשים כגרפים וטבלאות באופן ידידותי ונוח למשתמש.

המידע מהמונים מועבר באמצעות רשת תקשורת מקומית [MODBUS]  ליחידה מרכזת 
LDC] LOCAL DATA CENTER] ומהרכזת על גבי תשתית האינטרנט לשרת המרכזי.

המערכת מאפשרת גישה אינטרנטית פשוטה וידידותית למשתמש מכל מקום בעולם ובכל זמן.

המערכת מבוססת על שישה רבדים עיקריים:

  • מונים- קוראים ואוגרים מידע רלוונטי נמדד [חשמל, מים, מיזוג אוויר, גז].
  • רכזת LDCיחידת מחשב מרכזית שאוגרת מידע מכל המונים באתר.
  • אינטרנט- תשתית אינטרנט מאפשרת איסוף מידע מהרכזות הפזורות באתרים השונים.
  • שרת SQL SERVEהמכיל את המידע שנאסף מכלל יחידות הקצה ומארגנם במבנה נתונים אחיד.
  • מרכז שליטה ובקרה- אוסף נתונים מכלל המונים באתרים השונים לצורך ביצוע ניתוח נתונים וקבלת התראות.
  • משתמשים- באמצעות קוד גישה והרשאה מתאפשרת קבלת דוחות וצפייה בגרפים ונתונים בזמן אמת.

חשמל

מערכות מניית חשמל

מיזוג אויר

מערכות מניית מיזוג אויר

מים

מערכות מניית מים

גז

מערכות מניית גז